ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    12 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2561ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2    12 มกราคม - 25 มิถุนายน 2561วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
3    12 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561ช่วงบันทึกกิจกรรม
4    12 มกราคม 2561ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
5    18 - 20 มิถุนายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
6    21 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2561ลงทะเบียนรายวิชา
7    25 มิถุนายน 2561โอนย้ายสาขา
8    25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
9    25 มิถุนายน 2561วันเปิดภาคการศึกษา
10    25 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2561ขอสำเร็จการศึกษา
11    26 มิถุนายน 2561ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
12    7 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
13    20 - 24 สิงหาคม 2561สอบกลางภาค
14    15 กันยายน 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
15    22 - 29 ตุลาคม 2561สอบปลายภาค
16    29 ตุลาคม 2561วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)