ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    29 มีนาคม - 30 เมษายน 2562ช่วงบันทึกกิจกรรม
2    29 มีนาคม 2562ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3    29 มีนาคม 2562โอนย้ายสาขา
4    29 มีนาคม 2562สอบกลางภาค
5    29 มีนาคม 2562สอบปลายภาค
6    29 มีนาคม 2562ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
7    15 - 17 เมษายน 2562ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
8    18 - 21 เมษายน 2562ลงทะเบียนรายวิชา
9    22 - 26 เมษายน 2562ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
10    22 เมษายน 2562วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
11    22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2562วันเปิดภาคการศึกษา
12    22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562ขอสำเร็จการศึกษา
13    23 เมษายน 2562ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
14    27 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
15    25 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2562ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
16    11 มิถุนายน 2562วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)