ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    1 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2561ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2    1 ตุลาคม 2561ช่วงบันทึกกิจกรรม
3    1 ตุลาคม 2561ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
4    1 พฤศจิกายน 2561ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
5    13 - 18 พฤศจิกายน 2561โอนย้ายสาขา
6    14 - 15 พฤศจิกายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
7    14 พฤศจิกายน 2561 - 17 มกราคม 2562ขอสำเร็จการศึกษา
8    16 - 29 พฤศจิกายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา
9    19 - 30 พฤศจิกายน 2561ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
10    19 พฤศจิกายน 2561วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
11    19 พฤศจิกายน 2561วันเปิดภาคการศึกษา
12    1 ธันวาคม 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2562ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
13    14 - 18 มกราคม 2562สอบกลางภาค
14    9 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
15    18 - 22 มีนาคม 2562สอบปลายภาค
16    22 มีนาคม 2562วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)